Algemene voorwaarden

De aansprakelijkheid van Horse & Transport wordt door uitbesteding van het vervoer weerlegd naar de uitvoerende partij. Horse & Transport kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voor, tijdens en na het transport, in welke vorm dan ook. Europese wegtransportpartners van Horse & Transport vervoeren onder AVC en CMR condities. De dekking bij een ongeval is hiermee minimaal en wij adviseren dan ook uw paard aanvullend te verzekeren. Conform Artikel 11 sub G van de AVC en Artikel 17 lid 4 sub F van de CMR worden de paarden vervoerd en verzorgd op eigen risico.

Indien een door Horse & Transport ingehuurde partij besluit het transport te annuleren, verschuiven of anderszins een aanpassing door te voeren, kan Horse & Transport niet verantwoordelijk worden gehouden, noch aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade. Mochten er alternatieven worden geboden tegen een hoger tarief, dan kan de opdrachtgever besluiten hierin mee te gaan door het betalen van het verschil in tarief, of zonder gevolgen en kosten af te zien van de gehele boeking.

Alle kosten gemaakt voor aanvullende verzorging, gedurende een transport of bij het voor en/of natraject, zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever. De vervoerder, chauffeur of begeleider zal beoordelen welke zorg noodzakelijk is en dit ter plaatse regelen. Denk hierbij aan veterinaire kosten, aanvullende stalling, aanvullende transportkosten en onvoorziene kosten. Op verzoek kunnen deze kosten worden gefactureerd aan de eigenaar, of ander belanghebbend persoon, maar de opdrachtgever blijft eindverantwoordelijke.

Opdrachtgevers zijn verplicht alle bijzonderheden met betrekking tot het te vervoeren paard of de uit te voeren keuring schriftelijk te melden. Schade veroorzaakt door een paard komt voor rekening van de opdrachtgever. Horse & Transport kan te allen tijde, zonder opgaaf van rede, transporten of opdrachten weigeren of annuleren.

Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan het laden, is de opdrachtgever in de basis verplicht de gehele transportprijs te voldoen conform hetgeen overeengekomen. In uitzonderlijke gevallen zal hierin een middenweg kunnen worden bewandeld, afhankelijk van hetgeen de ingehuurde transporteur in rekening brengt of alternatieve oplossing aandraagt. Dit zal per geval bekeken en gecommuniceerd worden. 

Gegeven tarieven zijn altijd exclusief BTW en reisbescheiden, tenzij anders vermeld. Ook zijn de gegeven tarieven voor transport in de basis voor verzameltransport, tenzij anders vermeld. Verzameltransporten zijn opgebouwd door het verzamelen van verschillende klanten op één transport. Hierdoor zijn er veel invloeden op planning en is het mogelijk dat, ondanks eerder gemaakte afspraken, het paard of paarden bij nacht worden geladen of gelost. Horse & Transport kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij schade of kosten door een niet tijdige lading of aflevering van het paard. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook bij directe transporten, privé ladingen of anderszins, waarin de opdrachtgever, met welk doel dan ook, een auto volledig tot zijn of haar beschikking heeft.

Alle paarden waarvoor transport of een andere service wordt uitgevoerd, dienen te beschikken over een geldig paardenpaspoort. Uitzondering hierop zijn paarden die worden ingevoerd van een land buiten Europa. Indien een paard niet beschikt over een stamboekpaspoort maar een paspoort voor fok- en gebruiksdieren, is de opdrachtgever verplicht dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken. Mocht niet worden voldaan aan deze plicht, dan zijn eventuele aanvullende kosten voor een transport conform regelgeving, voor rekening van de opdrachtgever.

In de basis dienen paarden voor transport over landsgrenzen binnen Europa voorzien te zijn van een TRACES certificaat en buiten Europa van een gezondheidscertificaat. Indien dit certificaat ontbreekt buiten de schuld van Horse & Transport om, is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van de vrachtkosten. Het paard kan door het ontbreken van een gezondheidscertificaat of TRACES niet vervoerd worden en wordt niet geladen. Eventueel aanvullende stallingskosten en gevolgschade komen voor rekening van de opdrachtgever.

Indien fok- en gebruiksdieren op verzoek van de opdrachtgever als stamboekpaard in TRACES wordt ingevoerd, kan Horse & Transport niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen en schade.

De NVWA wordt ingeschakeld door Horse & Transport in opdracht van de opdrachtgever. Door akkoord te gaan met een offerte of de selectie van een definitieve aanvraag in een aanvraagformulier op de website is de opdracht bindend. De aanvraag bij de NVWA wordt pas ingediend na het ontvangen van de factuurbetaling. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. De aanvraag en betaling dienen uiterlijk om 17:00, twee werkdagen voorafgaand aan de dag van keuren binnen te zijn bij Horse & Transport. Voor een keuring op maandag dienen de aanvraag en betaling dus uiterlijk de voorafgaande donderdag 17:00 binnen te zijn. Indien de NVWA de keuring annuleert of uitstelt in verband met bijvoorbeeld onderbezetting of een nationale feestdag is dit overmacht voor Horse & Transport en zijn de gevolgen voor risico van de aanvrager. Horse & Transport zal, indien een afwijking van de gestelde termijn voortijdig bekend is, dit melden aan de aanvrager.

De NVWA wordt geboekt per kwartier waarbij de minimaal afname twee kwartier is. Op voorhand wordt een schatting gemaakt of aanvullende kwartieren noodzakelijk zijn. Indien tijdens de keuring door de NVWA arts aanvullende tijd worden genoten, zullen alle kosten hiervoor op basis van nacalculatie worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Betaling geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per bank of IDEAL voorafgaand aan het transport. Bij overschrijding van de betaaltermijn en de noodzaak tot het maken aan aanvullende kosten, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

Horse & Transport is niet verantwoordelijk voor eventuele druk of zetfouten op website of in communicatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan adviezen uit geschreven teksten of geautomatiseerde samenstelling hiervan. Horse & Transport doet haar uiterste best om informatie te updaten en correct te vermelden, maar aanvaard geen enkele aansprakelijkheid in deze, in geval van gevolgschade bij foutieve of incomplete informatie.

Door het boeken van een dienst bij Horse & Transport, geeft de opdrachtgever toestemming om namens hem of haar akkoord te gaan met de voorwaarden van de uitvoerende partij. Het akkoord geven op een offerte zorgt automatisch voor akkoord met de algemene voorwaarden.